Procedury
 1. Procedura opracowywania i okresowej weryfikacji procedur
 2. Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia, tj. programu nauczania, kadry nauczającej, organizacji kształcenia i efektów kształcenia
 3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
  1. Plan hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunku weterynaria
  2. Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych
  3. Raport zbiorczy z hospitacji zajęć dydaktycznych
 4. Procedura weryfikacji realizacji i osiągania zakładanych efektów kształcenia
  1. Karta doskonalenia przedmiotu
  2. Karta weryfikacji efektów kształcenia przedmiotu na podstawie przeglądu dokumentacji dydaktycznej
  3. Walidacja kart przedmiotów
 5. Procedura postępowania we wzajemnej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi przy doskonaleniu efektów kształcenia i programu studiów
 6. Procedura oceny funkcjonowania Biura UCMW UJ-UR, programu wymiany międzynarodowej studentów, systemu USOS, strony internetowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR oraz strony internetowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
 7. Procedura praktyki zawodowej na kierunku weterynaria
  1. Regulamin praktyki zawodowej na kierunku weterynaria w UCMW UJ-UR
  2. Plan praktyki zawodowej na kierunku weterynaria w UCMW UJ-UR
  3. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii
 8. Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia, tj. programu nauczania, kadry nauczającej, organizacji kształcenia i efektów kształcenia na kierunku weterynaria
 9. Procedura oceny bazy dydaktycznej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 10. Procedura monitorowania i zarządzenia ryzykiem, konfliktami oraz zjawiskami patologicznymi w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie
 11. Procedura projektowania i modyfikacji programów kształcenia

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK