O nas - Sprawy organizacyjne
Naszym celem jest dbanie i reprezentowanie interesu studentów i studentek. Wzbogacanie życia przesyconego nauką o zabawę, organizację i doświadczenia nie związane ściśle z wiedzą z zakresu weterynarii a np: umiejętnościami miękkimi, pozyskiwaniem źródeł informacji i uczeniem się uczenia samego w sobie.
Chcemy dbać o morale studentów oraz poszerzanie horyzontów. 
Nie skupiamy się bezpośrednio na działalności naukowej i umiejętnościach twardych, chociaż jak najbardziej zachęcamy do pilnej nauki, udzielania się w Kołach Naukowych oraz IVSA Kraków.
Czym jest samorząd studentów? Kto jest w samorządzie? 
My, wszyscy studenci, tworzymy samorząd studencki. Więc, będąc studentem weterynarii, jesteś równocześnie członkiem samorządu.
Jednak, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą i angażują się w działalność samorządu w równym stopniu. Każdy z nas ma inny zakres obowiązków, związany nie tylko z nauką, ale też pracą lub wolontariatem. Z tego względu, jako studenci, wybieramy naszych reprezentantów. 
Interes każdego roku reprezentuje starosta. 
Sprawami ogółu studentów weterynarii zajmują się przewodniczący wraz z zastępcami. 
Dodatkowo, istnieje szereg innych funkcji, z których warto zdawać sobie sprawę. 
    Chcesz się zaangażować, ale nie wiesz jak? 
    Masz problem i szukasz wsparcia i interwencji? 
    Chcesz sprawdzić się w działalności organizacyjnej? 
Wierzymy, że dobre studiowanie wiąże się z doinformowaniem, dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania i jesteś naszym studentem/studentką lub zastanawiasz się nad dołączeniem do naszego grona → samorzaducmw@urk.edu.pl

Według regulaminu URSS:
Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych, naukowych i sportowych, w sposób ujęty w Ustawie, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.
Zebrania Samorządu Studentów UCMW
W ciągu roku akademickiego organizowane są cykliczne spotkania. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy studenci UCMW oraz władze centrum.  Jednym z obowiązków starosty jest czynne uczestnictwo w zebraniach i przekazywania informacji z nich dla studentów danego roku.
Podczas spotkania przekazywane są informacje takie jak:
    dotychczasowa działalność
    aktualne sprawy
    plany na najbliższy semestr
    wywiązywanie się z obowiązków
Otwarty charakter spotkania oraz częsta obecność Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych Pani dr. hab. n. wet. Izabeli Krakowskiej, prof. UR umożliwia dyskusję z władzami i uzyskanie ważnych informacji dla studentów bezpośrednio od władz oraz przedstawicieli samorządu.
Ze względu na możliwość rozpoczęcia wolnej dyskusji, często poruszane są tematy, które nie są zawarte w porządku spotkania, stąd uważam, że obecność studentów (nawet, jeśli nie pełnią aktywnej funkcji w samorządzie) jest bardzo cennym doświadczeniem.
Tradycyjnie spotkania odbywały się w Sali Wykładowej na al. Adama Mickiewicza 24/28. Obecnie, większość odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams.
Informacje o zbliżającym się spotkaniu są publikowane min. tydzień wcześniej na stronach samorządu, oraz mailowo do starostów.
Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do uczestnictwa w zebraniach i dbanie o bycie doinformowanym w kwestii działalności Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Wybory
W zależności od organu, decyzja o powołaniu danego studenta do funkcji przebiega za pośrednictwem Dyrektora UCMW lub w wyniku głosowania osób uprawnionych w tajnych wyborach.
Raz do roku, pod koniec semestru letniego obowiązkowo odbywają się wybory, w wyniku których powoływani są przedstawiciele na następny rok akademicki.
- Przewodniczący Samorządu Studentów UCMW
- Z-cy Przewodniczącego (maksymalnie 3 osoby)
- Delegaci do rad i komisji wydziałowych i uczelnianych
- Organy samorządu studentów UCMW i rady do których mogą należeć studenci
- Kadencja każdego członka WRSS UR trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
- Na kadencję, o której mowa w ust. 1, WRSS UR wybiera spośród studentów Wydziału:
- przedstawiciela do RD,
- przedstawiciela do Rady Kierunku,
- Delegatów URSS UR,
- przewodniczącego URSS UR,
- Zastępcę lub Zastępców Przewodniczących URSS UR,
 - przedstawicieli do Komisji Wydziałowych 
- przedstawicieli do Uczelnianych Studenckich Komisji 
Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym. 
Wybory przeprowadzone są przy obecności jednego przedstawiciela USKW, delegowanego przez USKW oraz przez dwuosobową komisję skrutacyjną, wybieraną na miejscu.
Przedstawiciel USKW, o którym mowa w ust. 3, jest zobowiązany dostarczyć protokoły z głosowań do biura URSS UR lub wysłać je drogą elektroniczną Przewodniczącemu URSS UR, w terminie do 7 dni od przeprowadzenia wyborów.
Mandat członka WRSS UR lub innych przedstawicieli studentów wymienionych w § 40 ust. 2 wygasa w przypadku:
- przewodniczącego URSS UR,
- zrzeszenia się mandatu na pisemny wniosek Delegata,
- ukończenia studiów,
- skreślenia listy studentów, 
- odwołania na pisemny wniosek Przewodniczącego WRSS UR lub Przewodniczącego URSS, 
- odwołania na pisemny wniosek 1/3 liczby członków WRSS UR,
- ukarania go przez komisję dyscyplinarną studentów,
- nie wywiązania się z powierzonych mu obowiązków.
    W przypadku wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji obowiązki Przewodniczącego WRSS UR przejmuje pierwszy Zastępca Przewodniczącego WRSS. 
    Wybór nowego Przewodniczącego WRSS UR następuje najpóźniej w terminie do 14d dni od dnia nieobsadzenia funkcji, w trybie określonym w § 40 ust. 3 i 4.
Odwołanie osób wymienionych w § 40 ust. 2 może nastąpić przez organ powołujący na pisemny wniosek:
- Przewodniczącego WRSS UR,
- 1/5 liczby studentów Wydziału,
- 1/3 liczby członków WRSS UR.
- Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków WRSS UR.

Starosta roku
Pewnie wiele słyszałeś / słyszałaś na temat tajemniczego “starosty”. Zakres obowiązków Cię przeraził? Z drugiej strony, doświadczenie może się przydać w pracy zawodowej? Czy warto?
Zachęcam do zapoznania się z obowiązkami starosty oraz kontaktu z przedstawicielami samorządu. Możemy mieć dla Ciebie garść rad.  Starosta Roku - vademecum
- Zna regulamin studiów, udziela informacji dotyczących spraw roku
- Reprezentuje studentów danego roku i kierunku przed prowadzącymi
- Ustala terminy zaliczeń przedmiotów oraz egzaminów
- Nie ma obowiązku opowiadać się w sprawie jednostki
- Nie ma obowiązku wyręczać pojedynczych studentów w sprawach personalnych
- Opracowuje plan praktyk zawodowych w porozumieniu z pełnomocnikiem dziekana ds. Praktyk
- Ma prawo wyborcze – bierze czynny udział w wyborach do organów samorządowych
- Ma obowiązek uczestnictwa w Zebraniach Samorządu Studentów UCMW
Reprezentantem studentów danego roku studiów jest starosta roku. W szczególności reprezentuje studentów w kontaktach z dziekanem i nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia oraz pracownikami dziekanatu
Plan rozliczenia przedmiotów i kursów w sesjach przygotowuje starosta roku w porozumieniu z wykładowcą, przy czym daty zaliczeń i egzaminów powinny przypadać na okres sesji, określony przez Rektora w organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 6 ust. 2 dziekan zatwierdza plan zaliczeń przedmiotów i kursów oraz podaje go do wiadomości studentów najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem właściwej sesji.
Czas trwania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określają programy studiów. Plan praktyk zawodowych opracowuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk w porozumieniu ze starostą roku. Umowy określające warunki realizacji praktyk winny być zawarte co najmniej na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.
Zaliczenie końcowe przedmiotów i kursów odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnych. Na podstawie ustaleń ze starostą roku, wykładowca może ustalić inny termin zaliczenia lub egzaminu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 7 ust. 2 pkt 3 lit a).
Czujesz, że studenci nadużywają Twojej uprzejmości? Skontaktuj się. 
Czujesz, że starosta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Skontaktuj się.

Przewodniczący:
- Przewodniczący lub przewodnicząca, to przedstawiciel studentów i studentek UCMW  przed organami uczelni. Przekazuje informacje między starostami a władzami uczelni lub zarządem URSS. Zwołuje i prowadzi zebrania samorządu. Zarządza finansami przeznaczonymi na działalność studencką.
- Funkcja przewodniczącego uczy szeregu, przydatnych również w karierze weterynaryjnej, umiejętności miękkich jak np: zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, gospodarowanie czasu, asertywności i kreatywności.
Zastępcy przewodniczącego:
- Mają podobny zakres obowiązków do przewodniczącego, pełnią jednak mniej formalną a bardziej kreatywną rolę. Jeśli chcesz sprawdzić jak np: organizuje się konferencję naukową, rajd weterynarii lub bal, aplikuj na to stanowisko.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK