UCMW
Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

 

Studenci i doktoranci korzystają ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich obywateli, zapisanych w  Ustawie z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami.

Ewidencja uprawnień do świadczeń prowadzona jest w systemie eWUŚ. W przychodniu lub szpitalu okazuje się  dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia albo składa odnośne oświadczenie. Do potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ wystarczy PESEL i dowód osobisty. Status swojego ubezpieczenia można sprawdzać zakładając  osobiste konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Informacja dla studentów – obywateli polskich:

 

Do 26 roku życia  osobę studiującą zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej są

  1.  Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
  2. Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego;
  3. Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Prawo do świadczeń wygasa w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili studenta do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą go u nowego pracodawcy. Należy im przypomnieć wtedy, żeby uczynili to ponownie.

W wyjątkowych określonych przepisami przypadkach losowych do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić uczelnia.
Po ukończeniu 26 roku życia do ubezpieczenia może zgłosić studenta uczelnia pod warunkiem, że nie podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. bycia małżonkiem osoby ubezpieczonej lub pracy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia); szczegółowy wykaz innych tytułów w Piśmie okólnym.

Ważne! Jeżeli student był  zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracował podczas nauki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, to kiedy zakończy pracę, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musi zostać ponownie do niego zgłoszony.

Ubezpieczany student/doktorant nie może wnioskować o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny (niepracujący małżonek, dzieci) – podstawa prawna:  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne pod linkiem.

Po ukończeniu studiów albo skreśleniu z listy studentów, a przed podjęciem pracy,  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ trwa jeszcze 4 miesiące.

 

Informacja dla studentów – obcokrajowców:

 

  • posiadających Kartę Polaka lub poświadczone pochodzenie polskie w myśl ustawy o repatriacji:

Uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać odnośne składki za studenta posiadającego Kartę Polaka lub poświadczone polskie pochodzenie w myśl ustawy o repatriacji

  •  będących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

podstawą korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia na zasadach obowiązujących studentów polskich tylko w przypadku nieposiadania tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania

  • innych niż wyżej wymienieni:  mogą oni zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ Oddział Kraków, ul. Wadowicka 8W).) i opłacać składki we własnym zakresie.

 Aby zostać objętym ubezpieczniem zdrowotnym należy pobrać poniższe druki, wypełnić i złożyć w Dziekanacie.

  1. ZZA - druk zgłoszenia do Zusu
  2. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik