UCMW
Rekrutacja

stacjonarne jednolite studia magisterskie


Liczba semestrów - 11
Profil - praktyczny
Dziedzina - nauki weterynaryjne
Kod poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej: P7S
Język wykładowy: polski

Dyscyplina naukowa - weterynaria
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - lekarz weterynarii
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 368
Łączna liczba godzin zajęć - 5579

    

OGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ - wg standardu kształcenia
   
1.1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
O.W1 zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii – od poziomu komórki przez narząd, zwierzę do całej populacji zwierząt;
O.W2 rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach prawidłowych i mechanizmy zaburzeń w warunkach patologicznych; 
O.W3 etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób występujących u poszczególnych gatunków zwierząt oraz zasady postępowania terapeutycznego; 
O.W4 sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla stanów chorobowych występujących u zwierząt; 
O.W5 sposoby wykorzystania weterynaryjnych produktów leczniczych w celu profilaktyki i leczenia zwierząt, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i ochrony środowiska; 
O.W6 biologię czynników zakaźnych powodujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych makroorganizmu;
O.W7 zasady przeprowadzania badania klinicznego zgodnie z planem badania klinicznego, analizy objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych; 
O.W8 zasady chowu i hodowli zwierząt, z uwzględnieniem zasad żywienia zwierząt, zasad zachowania ich dobrostanu oraz zasad ekonomiki produkcji; 
O.W9 zasady zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą; 
O.W10 zasady badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; 
O.W11 zasady ochrony zdrowia konsumenta; 
O.W12 zasady właściwego nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 
O.W13 normy, zasady i uwarunkowania technologii produkcji zwierzęcej i utrzymania higieny procesu technologicznego; 
O.W14 normy prawne związane z działalnością lekarzy weterynarii; 
O.W15 podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej. 
1.2. W zakresie umiejetności absolwent potrafi
O.U1 przeprowadzić badanie kliniczne zwierzęcia zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej; 
O.U2 analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczneoraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych, formułować rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz podejmować czynności terapeutyczne lub profilaktyczne; 
O.U3 zaplanować postępowanie diagnostyczne; 
O.U4 monitorować stan zdrowia stada, a także podejmować działania w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub rejestracji; 
O.U5 przeprowadzić badanie przed- i poubojowe zwierząt rzeźnych oraz badanie mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
O.U6 wykonać czynności, które są związane z nadzorem weterynaryjnym, w tym nad obrotem zwierzętami, oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego; 
O.U7 wydać opinię i orzeczenie lekarsko-weterynaryjne;
O.U8 posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych; 
O.U9 korzystać z systemów informatycznych stosowanych do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt, stada oraz do analizy sytuacji epizootycznej; 
O.U10 przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne i posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników;
O.U11 posługiwać się słownictwem i strukturami gramatycznymi języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych z zakresu weterynarii;
O.U12 utrzymać sprawność fizyczną wymaganą do pracy z niektórymi gatunkami zwierząt.
1.3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
O.K1 wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego; 
O.K2 prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych; 
O.K3 udziału w rozwiązywaniu konfliktów, a także wykazywania się elastycznością w reakcjach na zmiany społeczne; 
O.K4 korzystania z obiektywnych źródeł informacji; 
O.K5 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji; 
O.K6 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
O.K7 rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki w zakresie praktyki weterynaryjnej, przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do niej w sposób jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku naukowego w dyscyplinie; 
O.K8 pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; 
O.K9 komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą;
O.K10 działania w warunkach niepewności i stresu; 
O.K11 współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia publicznego; 
O.K12 angażowania się w działalność organizacji zawodowych i samorządowych.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik