UCMW

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system IRK przy zakładaniu konta IRK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. Podpisany wydruk podania IRK wraz z ankietą osobową, dostępny dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
  2. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
  3. Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji,
  4. Aktualna fotografia kandydata w formie elektronicznej, w formacie jpg (minimalna rozdzielczość 500x650 pikseli, maks. rozmiar 200kB), którą należy wgrać do systemu IRK, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. Kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
  6. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzajacego znajomość języka obcego, w którym bedą prowadzone studia (oryginał do wglądu),
  8. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału (patrz: opłaty). Osoby przyjęte na weterynarię wnoszą opłatę za legitymację na konto Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
  9. Oświadczenie dla MPK [pobierz] (nieobowiązkowe),
  10. Wydruk potwierdzenia złożenia dokumentów [pobierz]

Dokumenty kandydat składa u sekretarza komisji rekrutacyjnej (patrz: kontakt). W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, wówczas udziela pełnomocnictwa osobie (najkorzystniej członkowi najbliższej rodziny), która dopełni za niego formalności. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie IRK w zakładce (do pobrania)
Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składajac dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.

Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą”, zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego wybranego kierunku.

Kandydatom zakwalifikowanym na studia na kierunek, na który wymagane jest zaświadczenie lekarskie, [lista kierunków], będą wydawane skierowania do przychodni medycyny pracy na przeprowadzenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na tym kierunku. Zaświadczenia należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć.

 Lista Przychodni Medycyny Pracy

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik