UCMW

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości.
Polityka Jakości Kształcenia

Zasadniczym zadaniem USZJK jest monitorowanie oraz ocena jakości kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, w oparciu o ewaluację poziomu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz związków tych efektów z potrzebami społeczeństwa i gospodarki, a także ocena wpływu czynników warunkujących przebieg kształcenia na osiąganie tych efektów. Wnioski płynące z analizy wyników wewnętrznego monitoringu i oceny stanowią podstawę doskonalenia wszystkich aspektów kształcenia oraz projektowania i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej skuteczności samego Systemu. USZJK obejmuje całokształt działań, które umożliwiają spełnienie wszystkich krajowych standardów jakości kształcenia, a także uwzględnia dobre praktyki międzynarodowe. Dla potrzeb oceny spełnienia wskaźników jakości kształcenia Uczelnia gromadzi i przetwarza oraz analizuje informacje i dane, pozyskane od wewnętrznych i zewnętrznych uczestników USZJK.
 Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski