Uczelniany system zapewnienia jakości
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości. 
Cele szczegółowe Polityki Jakości USZJK obejmują: podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych na wszystkich poziomach i formach kształcenia; doskonalenie oferty dydaktycznej i jej dostosowywanie do aktualnych wymogów gospodarki i społeczeństwa, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności badawczej i wdrożeniowej; zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry badawczej i dydaktycznej, której osiągnięcia naukowe i zawodowe umożliwiają uzyskanie wysokiej kategorii naukowej dyscypliny, w ramach której realizowane jest kształcenie; zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry administracyjnej i technicznej, której umiejętności i zaangażowanie umożliwiają sprawne zarządzanie procesami; systematyczne unowocześnianie bazy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie realizowanych procesów i ocenę prowadzonej działalności; rozszerzanie umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań naukowych, stwarzającego perspektywy rozwoju w skali globalnej;  budowanie i promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni. USZJK Uniwersytecie Rolniczym jest scentralizowany, dlatego jednostki odpowiedzialne za organizację określonego procesu kształcenia wykorzystują procedury postępowania przyjęte na szczeblu centralnym. 
Podstawa prawna: 
Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
Polityka jakości i struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2020 
Szczegółowe kompetencje pełnomocników i ciał kolegialnych oraz jednostek odpowiedzialnych za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2020 

Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Uczelni

 Rys. 3. Schemat ideowy funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK