Uczelniany system zapewnienia jakości

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości. 

 

Cele szczegółowe Polityki Jakości USZJK obejmują: 

  1. podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych na wszystkich poziomach i formach kształcenia; 

  1. doskonalenie oferty dydaktycznej i jej dostosowywanie do aktualnych wymogów gospodarki i społeczeństwa, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności badawczej i wdrożeniowej; 

  1. zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry badawczej i dydaktycznej, której osiągnięcia naukowe i zawodowe umożliwiają uzyskanie wysokiej kategorii naukowej dyscypliny, w ramach której realizowane jest kształcenie; 

  1. zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry administracyjnej i technicznej, której umiejętności i zaangażowanie umożliwiają sprawne zarządzanie procesami; 

  1. systematyczne unowocześnianie bazy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie realizowanych procesów i ocenę prowadzonej działalności; 

  1. rozszerzanie umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań naukowych, stwarzającego perspektywy rozwoju w skali globalnej;  

  1. budowanie i promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni. 

 

USZJK Uniwersytecie Rolniczym jest scentralizowany, dlatego jednostki odpowiedzialne za organizację określonego procesu kształcenia wykorzystują procedury postępowania przyjęte na szczeblu centralnym. 

Podstawa prawna: 

 

Polityka jakości i struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 13/2020 

 

Rys. 1. Schemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Uczelni 

 

 

 

Rys. 3. Schemat ideowy funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Uczelni

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR