Komisja ds. Jakości Kształcenia - Zadania

Zadania DJK: 

1.    Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z Misją i Strategią Uczelni, 

2.    Analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się zPolską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

3.    Analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn niepowodzeń, 

4.   Analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów i pracowników,  

5.     Analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinie, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy,  

6.      Monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS, 

7.      Monitorowanie jakości prac dyplomowych,  

8.      Analiza danych odnośnie karier absolwentów kierunku, 

9.      Ocena infrastruktury i warunków kształcenia, 

10.   Przygotowanie rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na Wydziale ze wskazaniem możliwych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie: 

·metod procesu kształcenia na Wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta, 

·modernizowania i opracowywania nowych programów studiów, 

·mobilności studentów, 

·jakości kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych związanych zprocesem kształcenia na Wydziale, 

·jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na Wydziale, 

11.   Opracowanie i aktualizacja własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych iwynikających ze specyfiki kierunku studiów, 

12.   Realizacja innych zadań zleconych przez Rektorską Komisję ds.     Jakości Kształcenia. 

 
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK