UCMW
Komisja ds. Jakości Kształcenia - Zadania

Zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia: 

 

 • analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; 
 • analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń;
 • analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów; 
 • analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy;
 • monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;
 • monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania;
 • analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 • ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 • przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie: metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,
 • modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,
 • mobilności studentów,
 • kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale,
 • jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;
 • opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia. 
 

Zadania Pełnomocnika Dyrektora UCMW ds. jakości kształcenia:

 

 • przewodniczenie pracom DKJK;
 • ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale;
 • nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie wydziału;
 • współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia;
 • współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale;
 • przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora  ds. jakości kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik