UCMW
Komisja ds. Jakości Kształcenia - Zadania
Zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia: 
·         analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; 
·         analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń; 
·         analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów;  
·         analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy; 
·         monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS; 
·         monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania; 
·         analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 
·         ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
·          przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie: metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy, 
·         modernizowania i opracowywania nowych programów studiów, 
·         mobilności studentów, 
·         kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale, 
·         jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale; 
·         opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów; 
·         realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia. 
 
Zadania Pełnomocnika Dyrektora UCMW ds. jakości kształcenia:
·         przewodniczenie pracom DKJK; 
·         ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;
·         bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale; 
·         nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie wydziału; 
·         współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia; 
·         współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale; 
·         przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora  ds. jakości kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski