UCMW
Praktyki studenckie - kliniczne
Informacje ogólne:

Zgodnie z programem studiów, praktyki kliniczne i w inspekcji weterynaryjnej przewidziane sa dla studentów IV i V roku studiów.

Przed rozpoczęciem praktyk studenci zgłaszają się do Dziekanatu po dzienniczki praktyk. Dzienniczki te wypełniane sa na bieżąco. Po zakończeniu praktyki dzienniczki składane sa u koordynatora praktyk.

Dzienniczki praktyk należy oddać do Dziekanatu po zakończeniu wszystkich praktyk przewidzianych programem studiów, tj. po V roku studiów.

Przed rozpoczęciem praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej studenci zobowiązani są do wykonania odpowiednich badań lekarskich, skierowanie na badania student otrzymuje w Biurze UCMW (Dziekanacie)

Cały obieg dokumentów jak i organzacji praktyk zawiera "Procedura praktyk na kierunku weterynaria".

Regulamin Praktyk Klinicznych: 
 • Studenci samodzielnie wybierają miejsca praktyk wakacyjnych. Konieczne jest uzyskanie zgody kierownika zakładu leczenia zwierząt (ZLZ), w której ma się odbywać praktyka. Student wypełnia Podanie o przyjęcie na praktykę wpisując proponowane miejsce odbywania praktyki, oraz termin jej realizacji, przy czym propozycja musi uzyskać akceptację Pełnomocnika Dyrektora UCMW ds. Praktyk.
 • Praktyki kliniczne odbywają się w okresie letniej przerwy międzysemestralnej w wymiarze 160 godz.(4 tyg.) po IV i V roku.
 • Student może rozpocząć praktykę pod warunkiem:
  • dostarczenia do wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk klinicznych porozumienia o prowadzeniu klinicznej praktyki studenckiej (jeden z egzemplarzy pozostaje w miejscu
   odbywania praktyki),
  • posiadania aktualnego ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych przypadków (NNW).
 • Student odbywa praktykę na zasadzie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a zakładem leczniczym dla zwierząt.
 • Student IV i V roku realizuje praktykę kliniczną zgodnie z programem praktyk. Zmiana miejsca odbywania praktyki jest możliwa po uzyskaniu zgody Uczelni.
 • Wszystkie nieobecności na praktyce należy odpracowa
 • Praktyka jest integralną częścią studiów. Należy zachowywać się właściwie i godnie reprezentować Uczelnię. Studenta obowiązuje kulturalne odnoszenie się do kierownictwa, pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt. W razie ewentualnych nieporozumień, należy zawiadomić kierownika ZLZ i Biuro Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.
 • Student w trakcie odbywania praktyk zobowiązuje się, iż będzie postępować sumiennie i zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną, będzie przestrzegać godności zawodu, a także wykonywać wszystkie obowiązki, wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki.
 • W ciągu zajęć praktycznych student pracuje w tych samych godzinach co pracownicy na określonym stanowisku pracy, jeżeli suma godzin nie przekracza ośmiu godzin pracy
 • Student jest zobowiązany do posiadania własnej odzieży ochronnej (fartucha lub ubrania lekarskiego) oraz obuwia zmiennego (gumowce i/lub klapki).
 • Student podczas praktyki obowiązany jest codziennie wypełniać Dzienniczek Praktyk zapisując w nim wszystkie czynności przez siebie wykonywane. Zapisy w dzienniczku powinny być prowadzone starannie i czytelnie. Dzienniczek powinien być codziennie przedstawiany opiekunowi praktyki do podpisu. Dzienniczek jest urzędowym dokumentem stwierdzającym obecność studenta na praktyce - w nim przełożeni wpisują ewentualne uwagi.
 • Student ma prawo do opracowania i realizacji indywidualnego programu praktyki, który musi być zatwierdzony przez Koordynatora Praktyk.
 • Student po przedłożeniu: zaświadczenia-opinii w formie pisemnej z miejsca odbycia praktyki oraz Dzienniczka Praktyk jest dopuszczony do zaliczenia praktyki.
 • W trakcie trwania praktyki student może być kontrolowany przez pełnomocnika do spraw praktyk lub inną, upoważnioną przez Dyrektora Centrum osobę


Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna ustaliła odpłatność za praktyki kliniczne w wysokości 32 zł/dzień (uchwała Nr 27/2014/V).

Po zakończeniu praktyki prosimy o wystawienie faktury na następujące dane:


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP 675 000 2118

i przesłanie jej na adres:


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
dopisek: "UCMW"

 

W treści faktury MUSI znaleźć się informacja, że jest to faktura za udział studenta X w klinicznej praktyce studenckiej.


Dokumenty do pobrania

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski