UCMW
Praktyki studenckie - hodowlane
Cel praktyk:

 Celem praktyki zawodowej  jest zapoznanie studentów z organizacją hodowli i chowu zwierząt w praktyce.  Zapoznanie również z technologiami stosowanymi w produkcji zwierzęcej.

 

Miejsce odbywania praktyk: 

Stacje doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego, stadniny koni,  ośrodki hodowli trzody chlewnej, bydła, gospodarstwa owczarskie i koziarskie, fermy drobiu, fermy zwierząt futerkowych,  ośrodki hodowli i chowu zwierząt wolonożyjacych, gospodarstwa rybackie, pasieki, ogrody zoologiczne, gospodarstwa ekologiczne prowadzące produkcję zwierzęcą.

Czas trwania praktyki: 10 dni (80 godz)  - w terminie od 1 lipca do 1 września.

 

 Dokumentacja

 

Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, w którym zapisuje wykonane w ciągu dnia prace i cotygodniowo jest potwierdzany przez opiekuna lub w właściciela gospodarstwa. W przypadku odbywania praktyki za granicą student zobowiązany jest do sporządzenia obszernego sprawozdania z praktyki. Z każdego miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna lub właściciela gospodarstwa.

 Praktyka jest zaliczana na podstawie egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk sa przekazywane przez opiekuna praktyk.

 
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Tomasz Chochorowski