UCMW
Dziekanat - Uznanie i przeniesienie osiągnięć

 

Przeniesienie Studenta z innej uczelni do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny weterynaryjnej w Krakowie.

  

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do przeniesienia jest dostarczenie kompletu dokumentów (pkt. 12) w terminie do 4 tygodni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze studiów.

  

Zgodnie z regulaminem studiów:

  

1. Student może przenieść się z jednego kierunku na drugi, w tej samej lub innej uczelni, krajowej lub zagranicznej oraz zmienić formę studiów, w trybie uznania i przeniesienia osiągnięć, na podstawie zajęć dotychczas zaliczonych.

 2. Uznanie i przeniesienie osiągnięć ma także zastosowanie w przypadku realizacji przez studenta części programu studiów na innej uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie wcześniej zawartych porozumień i uzgodnień.

 3. Przenoszenie osiągnięć przez studenta odbywa się w trybie uznania zbieżności treści i efektów uczenia się, określonych dla właściwych zajęć, potwierdzonych zaliczeniem tych zajęć i przypisaniem punktów ECTS. Przy braku pełnej zgodności efektów uczenia się, dziekan jednostki przyjmującej określa zajęcia, których uzupełnienie jest konieczne, dla pełnej realizacji programu studiów obowiązującego w Uczelni, tzw. różnice programowe.

 4. Studentowi przenoszącemu osiągnięcia uznane w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką samą liczbę punktów ECTS, jaka została przypisana efektom uczenia się w programie studiów obowiązującym w Uczelni.

 5. Przypisana liczba punktów ECTS jest podstawą kwalifikacji studenta na odpowiedni etap studiów.

 6. Decyzję o uznaniu i przeniesieniu osiągnięć podejmuje dziekan wydziału przyjmującego, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 14 ust. 16 pkt 1. Dziekan dokonuje stosownych wpisów w dokumentacji toku studiów, w tym ocen końcowych.

 7. Do przeniesienia osiągnięć wymagane jest uzyskanie przez studenta zakładanych efektów uczenia się w dotychczas realizowanym programie studiów i uzyskanie liczby punktów ECTS, umożliwiającej zaliczenie semestru. Warunek nie dotyczy programów studiów realizowanych w ramach wymiany międzynarodowej.

 8. Jeżeli na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów Uczelnia prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, student może uzyskać zgodę na zmianę formy studiów, o ile nie ma istotnych różnic w programie tych studiów oraz nie zaszły inne okoliczności uniemożliwiające taką zmianę, o których mowa w ust. 10.

 9. Rektor dla uznawania i przenoszenia osiągnięć z innej uczelni, a dziekan w obrębie Uczelni, może odmówić uznania i przeniesienia osiągnięć w przypadku:

  • niespełnienia warunków określonych w ust. 6;
  • braku możliwości realizowania wykazanych różnic programowych;
  • gdy wymiar wykazanych różnic programowych jest wyższy niż określony w § 13 ust. 5;
  •  gdy limit przyjęć podczas rekrutacji na dany kierunek studiów i formę studiów został wypełniony;
  • gdy liczba studentów na danym roku uniemożliwia spełnienie norm jakości kształcenia, wynikających z dopuszczalnej liczebności grup studentów.

 10. Rektor dla uznawania i przenoszenia osiągnięć z innej uczelni, a dziekan w obrębie Uczelni, może odmówić uznania i przeniesienia osiągnięć w przypadku, gdy dotyczą one zmiany profilu kształcenia i uniemożliwiają realizację pełnego zakresu zajęć, dla których w programie studiów punkty ECTS zostały przypisane:

  •  zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne – na profilu praktycznym;
  • zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową – na profilu ogólnoakademickim.

11. Student ubiegający się o uznanie i przeniesienie osiągnięć przedkłada dziekanowi wydziału przyjmującego wniosek wraz z uzasadnieniem, w terminie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem danego semestru studiów. We wniosku określa kierunek, etap i formę studiów, na którym planuje kontynuować kształcenie.

 12. W przypadku przeniesienia z innej uczelni, student do wniosku, o którym mowa w ust. 11, dołącza:

  • zgodę Rektora lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą w uczelni, z której zamierza się przenieść;
  • dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów (tj. Obowiązujący program studiów, kartę przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta);
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia w Uczelni studiów na kierunku, na którym jest ono wymagane przy rekrutacji.

13. Student może przenieść się na inną uczelnię, za zgodą właściwego dziekana Uczelni, jeśli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu i złoży kartę obiegową.

 14. W przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni, dokumenty przebiegu studiów przesyła się do uczelni, do której student się przeniósł, na wniosek uczelni przyjmującej. W Uczelni pozostaje kopia pisma wraz z wykazem przesłanej dokumentacji.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie UCMW przy Al. Mickiewicza 24/28.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agata Guzik